this dir | view | cards | source | edit | dark top

Bonusový test

Bonusový test
Definice (41)

rozšířená matice soustavy

Definice (41)

elementární řádkové operace

Definice (41)

odstupňovaný tvar matice

Definice (41)

napište pseudokód pro Gaussovu eliminaci

Definice (41)

pivot

Definice (41)

volné a bázické proměnné

pro soustavu Ax=bA'x = b' s A' v REF jsou proměnné odpovídající sloupcům s pivoty bázické, ostatní jsou volné

Definice (41)

hodnost matice

hodnost matice A, značená jako rank(A), je počet pivotů v libovolné A' v REF takové, že AAA\sim\sim A'

Definice (41)

jednotková matice

pro nNn \in \mathbb{N} je jednotková matice InRn×nI_n \in \mathbb{R}^{n×n} definovaná tak, že (In)i,j=1    i=j(I_n)_{i,j} = 1 \iff i=j, ostatní prvky jsou nulové

Definice (41)

transponovaná matice

transponovaná matice k matici ARm×nA \in \mathbb{R}^{m×n} je matice ATRn×mA^T \in \mathbb R^{n×m} splňující (AT)i,j=aj,i(A^T)_{i,j}=a_{j,i}

Definice (41)

symetrická matice

čtvercová matice A je symetrická, pokud AT=AA^T =A, tedy ai,j=aj,ia_{i,j}=a_{j,i}

Definice (41)

maticový součin

pro ARm×n,BRn×pA \in \mathbb R^{m\times n},B\in \mathbb R^{n\times p} je součin (AB)Rm×p(AB) \in \mathbb R^{m×p} definován (AB)i,j=k=1nai,kbk,j(AB)_{i,j}=\sum^{n}_{k=1}a_{i,k}b_{k,j}

Definice (41)

inverzní matice

Definice (41)

regulární/singulární matice

pokud má matice AA inverzi, pak se nazývá regulární, jinak je singulární

Definice (41)

binární operace

Definice (41)

komutativní a asociativní binární operace

Definice (41)

neutrální prvek

(eG)(aG):ae=ea=a(\exists e \in G)(\forall a \in G): a\circ e = e\circ a = a

Definice (41)

inverzní prvek

Definice (41)

grupa

Definice (41)

permutace

permutace na množině {1,2,,n}\lbrace1,2,\dots,n\rbrace je bijektivní zobrazení p:{1,2,,n}{1,2,,n}p:\lbrace1,2,\dots,n\rbrace\rightarrow \lbrace1,2,\dots,n\rbrace

Definice (41)

permutační matice

Definice (41)

transpozice

Definice (41)

inverze v permutaci

inverze v pp je dvojice prvků (i,j):i<jp(i)>p(j)(i,j):i \lt j \land p(i) \gt p(j)

Definice (41)

znaménko permutace

Definice (41)

těleso

těleso je množina K\mathbb K spolu se dvěma komutativními binárními operacemi ++\cdot, kde (K,+)(\mathbb K, +)(K{0},)(\mathbb K \setminus \lbrace0\rbrace, \cdot) jsou abelovské grupy a navíc platí distributivita a,b,cK:a(b+c)=(ab)+(ac)\forall a,b,c \in \mathbb K : a\cdot (b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c)

Definice (41)

charakteristika tělesa

Definice (41)

vektorový prostor

Definice (41)

podprostor vektorového prostoru

nechť V je vektorový prostor na K\mathbb K, potom podprostor U je neprázdná podmnožina V splňující uzavřenost na součet vektorů a uzavřenost na násobení skalárem (z K\mathbb K) – z toho nutně vyplývá oUo \in U

Definice (41)

lineární kombinace

lineární kombinace vektorů v1,,vkVv_1,\dots,v_k \in V nad K\mathbb K je libovolný vektor u=α1v1++αkvku = \alpha_1v_1+\dots+\alpha_kv_k, kde α1,,αkK\alpha_1,\dots,\alpha_k \in \mathbb K

Definice (41)

lineární obal (podprostor generovaný množinou)

Definice (41)

řádkový a sloupcový prostor matice AKm×nA \in \mathbb K^{m\times n}

Definice (41)

jádro matice AKm×nA \in \mathbb K^{m\times n}

ker(A)={xKn:Ax=0}\text{ker}(A) = \lbrace x \in \mathbb K^n: Ax=0\rbrace

Definice (41)

lineárně nezávislé vektory

Definice (41)

báze vektorového prostoru

báze vektorového prostoru V je lineárně nezávislá množina X, která generuje V (tedy span(X)=V\text{span}(X)=V)

Definice (41)

dimenze vektorového prostoru

dimenze konečně generovaného vektorového prostoru V je mohutnost kterékoli z jeho bází; značí se dim(V)

Definice (41)

vektor souřadnic

nechť X=(v1,,vn)X=(v_1,\dots,v_n) je uspořádaná báze vektorového prostoru V nad K\mathbb K, potom vektor souřadnic uVu \in V vzhledem k bázi XX je [u]x=(α1,,αn)TKn[u]_x=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)^T \in \mathbb K^n, kde u=i=1nαiviu=\sum_{i=1}^n\alpha_iv_i

Definice (41)

lineární zobrazení

Definice (41)

jádro lineárního zobrazení

ker(f)={wU:f(w)=o}\text{ker}(f)=\lbrace w \in U:f(w)=o\rbrace

Definice (41)

matice lineárního zobrazení

Definice (41)

matice přechodu

Definice (41)

isomorfismus vektorových prostorů

Definice (41)

afinní prostor a jeho dimenze

Věty a důkazy (15)

vztah mezi elementárními řádkovými operacemi a soustavami rovnic

Věty a důkazy (15)

věta o jednoznačnosti volných a bázických proměnných

Věty a důkazy (15)

Frobeniova věta

Věty a důkazy (15)

věta o vztahu mezi řešeními Ax=bAx = bAx=0Ax = 0

Věty a důkazy (15)

věta popisující všechna řešení Ax=bAx = b

Věty a důkazy (15)

věta o ekvivalentních definicích regulárních matic

Věty a důkazy (15)

věta o znaménku složené permutace

Věty a důkazy (15)

věta charakterizující, kdy Zn\mathbb{Z}_n je těleso

Věty a důkazy (15)

malá Fermatova věta

Věty a důkazy (15)

věta o průniku vektorových prostorů

Věty a důkazy (15)

věta o ekvivalentních definicích lineárního obalu

Věty a důkazy (15)

Steinitzova věta o výměně (včetně lemmatu, pokud jej potřebujete)

Věty a důkazy (15)

věta o jedinečnosti lineárního zobrazení

Věty a důkazy (15)

věta o charakterizaci isomorfismu mezi vektorovými prostory

Věty a důkazy (15)

věta o vektorových prostorech souvisejících s maticí A

Věty a důkazy (15)

tvrzení o mohutnostech lineárně nezávislé množiny a generující množiny

Věty a důkazy (15)

věta o dimenzi průniku vektorových prostorů

Věty a důkazy (15)

věta o dimenzi jádra matice

Věty a důkazy (15)

věta o řešení rovnice s lineárním zobrazením

Věty a důkazy (15)

pozorování o matici složeného lineárního zobrazení

Věty a důkazy (15)

zformulujte problém o počtu sudých podgrafů a vyřešte jej

Věty a důkazy (15)

zformulujte problém o množinových systémech s omezeními na mohutnosti a vyřešte jej

Věty a důkazy (15)

zformulujte problém o dělení obdélníku na čtverce a vyřešte jej

Přehledy (13)

elementární řádkové operace a Gaussova eliminace

Přehledy (13)

řešení homogenních a nehomogenních soustav lineárních rovnic

Přehledy (13)

maticové operace

Přehledy (13)

regulární a singulární matice

Přehledy (13)

binární operace a jejich vlastnosti

Přehledy (13)

(obecné) grupy

Přehledy (13)

permutační grupy

Přehledy (13)

tělesa